Algemene voorwaarden

Indien u lid bent van deze site gaat u akkoord met de onderstaande regels / voorwaarden.

MailClix mag, op ieder moment, ervoor kiezen om dingen toe te voegen, te veranderen en/of te verwijderen (van gedeeltes) uit deze overeenkomst en worden veranderingen van kracht zonder vooraf de leden te hoeven informeren. Leden worden geïnformeerd over elke verandering van dit beleid via een email, verstuurd naar hun contact emailadres dat in hun profiel staat. Als een wijziging onacceptabel voor u is, bestaat er slechts de mogelijkheid om deze overeenkomst te beëindigen. Als u vervolgens blijft deelnemen nadat wij u op de hoogte hebben gesteld van de verandering in onze overeenkomst, is deze nieuwe overeenkomst bindend.

Voorwaarden leden

U mag aan ons programma deelnemen als u activiteiten verricht vanaf een IP uit Nederland, België en/of Frankrijk plus woonachtig bent in deze landen.
Iedere gebruiker dient een eigen rekeningnummer te hebben.

Als er zich een geval van fraude, systeemmisbruik of enige activiteit verondersteld als onbehoorlijk of illegaal door MailClix wordt ontdekt, resulteert dit in verwijdering van het lid en zullen eventueel gerechtelijke stappen worden ondernomen. U moet het email account behouden dat u gebruikte tijdens inschrijving bij MailClix.
Wanneer u een nieuw emailadres krijgt zult u uw gegevens moeten wijzigen.
U gaat er mee akkoord om email advertenties te ontvangen van MailClix.

Als zich het feit voordoet dat uw emailaccount geblokkeerd is of afgesloten voor berichten van MailClix, zal uw account worden verwijderd. Dit gebeurt met name bij emailaccounts die regelmatig vol zijn. Het sturen van spammail naar ons resulteert automatisch in het verwijderen van uw account en de aanspraak op de verdiensten tot en met de datum van verwijdering. Email adressen Auto-responders worden ook onmiddellijk verwijderd.
 
Wij laten het niet toe dat leden hun account verkopen of weggeven.
Indien een lid zijn/haar account verkoopt aan derden zal het account definitief geblokkeerd worden op MailClix.

 
Het promoten/adverteren van affiliate links cq. programma's is niet toegestaan, inwisselopdrachten voor campagnes via Tradetracker, Daisycon en Cleafs e.d. zijn niet mogelijk.
 
In geval een lid langer dan 60 dagen langer dan 60 dagen niet heeft ingelogd op MailClix zal deze verwijderd worden. Hiermee vervallen alle inkomsten en referrals, alsmede zullen nog lopende advertenties worden verwijderd.
 
De relatie tussen beide partijen
Het lid en MailClix  zijn onafhankelijke contractanten en niets in deze overeenkomst leidt tot wat voor partnerschap, joint venture, agentschap, franchise, vertegenwoordiger of een verhouding werknemer/werkgever tussen u en MailClix. U moet begrijpen dat u niet de mogelijkheid heeft om aanbiedingen te doen of te accepteren of te vertegenwoordigen namens  MailClix. U mag geen beloftes doen, niet op uw site of waar dan ook, dat iets uit dit onderdeel zal tegenspreken.

Beperking van aansprakelijkheid

MailClix  is niet aansprakelijk voor verloren gegane verdiensten, verloren gegane kansen of iedere andere directe of indirecte, speciale, veronderstelde, incidentele of consequente schade voortkomende uit of verband houdende met de overeenkomst van het MailClix programma, ook al is MailClix op de hoogte gebracht omtrent de mogelijkheid van eventuele schade. Derhalve, MailClix beperkt de verantwoordelijkheid die ontstaat onder deze overeenkomst en zal nooit meer kunnen bedragen dan het bedrag aan totale beloningen die zijn betaald of betaalbaar zijn aan jou krachtens deze overeenkomst.

Cheaten

U mag uw referral link niet promoten middels ongevraagde email (zgn. SPAMMING), newsgroep postings, of welke andere methode van massacommunicatie dan ook. Het niet nakomen hiervan leidt tot directe verwijdering van het lidmaatschap van MailClix en kan leiden tot gerechtelijke stappen. MailClix steunt ontegenzeggelijk de Anti-Spamming wetgeving. Spamming is een ernstig vergrijp. Ieder lid dat gepakt wordt met Spamming zal niet alleen zijn account direct verliezen, maar ook zijn verdiensten uit het verleden, heden en in de toekomst, maar zal ook verantwoordelijk gehouden worden voor Spamming. Ook zullen wij meewerken met de overheid en onderzoeken die voortkomen uit het Spamming incident. MailClix kan u kosten in rekening brengen per spam email die is verzonden.

Meerdere inschrijvingen zullen resulteren in het direct verwijderen van alle betrokken accounts. Meerdere keren aanmelden vanaf dezelfde computer wordt ook gezien als fraude. MailClix zal kosten in rekening brengen en de verdiensten terugvorderen voor de meerdere aanmeldingen.

Klikken via/met proxy zijn ten strengste verboden evenals popups en popunders.
Verder wil MailClix op geen enkele manier in verband gebracht worden met racistische- en/of pornografische uitingen.


FR

Conditions générales

Si vous êtes membre de ce site, vous acceptez les règles/conditions suivantes.
• Il est interdit d'avoir plusieurs comptes par famille/numéro IP
• Il est interdit d'utiliser/de partager des comptes avec plusieurs personnes
• MailClix se réserve le droit de supprimer des publicités/utilisateurs
• MailClix n'est pas responsable des publicités ou des actions de ses utilisateurs
• MailClix n'est pas responsable des éventuelles erreurs présentes sur le site ou des dommages causés par Smartclix
• MailClix se réserve le droit d'arrêter les activités à tout moment

MailClix peut, à tout moment, choisir d'ajouter, de modifier et/ou de supprimer des (éléments) de ce contrat et les modifications prendront effet sans qu'il soit nécessaire d'en informer les membres à l'avance. Les membres sont informés de toute modification apportée à ce contrat via un courrier électronique envoyé à l'adresse électronique de contact figurant dans leur profil. Si un changement s'avère inacceptable pour vous, vous avez seulement la possibilité de résilier ce contrat. Si, après avoir été informé de la modification de notre contrat, vous continuez à utiliser MailClix, ce nouveau contrat est contraignant.

Conditions pour les membres
Vous pouvez participer à notre programme si vous réalisez des activités à partir d'une adresse IP située aux Pays-Bas, en Belgique et/ou en France et que vous résidez dans ces pays.
Chaque utilisateur doit disposer de son propre compte en banque.
• Chaque utilisateur doit avoir sa propre adresse IP.
• Ce site utilise des cookies ; en étant membre, vous acceptez ces derniers.
• Il est également interdit de se connecter ou de cliquer depuis l'adresse IP d'un autre utilisateur.
• Nous n'autorisons qu'un seul compte par personne/adresse électronique/adresse IP.
• Toute violation entraîne la suppression définitive de votre compte.
• Vous acceptez que vos coordonnées figurant dans votre profil soient valides.
• Vous ne pouvez pas participer sous une fausse identité.
• Vous ne pouvez pas vous inscrire plusieurs fois avec des adresses électroniques différentes.
• Vous devez avoir au moins 16 ans pour participer à notre programme.
Toute fraude, abus du système ou activités suspectées d'être incorrectes ou illégales par MailClix entraînent la radiation du membre et l'engagement éventuel de poursuites judiciaires. Vous devez conserver le compte de messagerie que vous avez utilisé lors de votre inscription à MailClix. 

Si vous utilisez une nouvelle adresse e-mail, vous devez modifier vos informations.
Vous acceptez de recevoir des publicités par courrier électronique provenant de MailClix.

 
S'il s'avère que votre compte de messagerie est bloqué ou bloque la réception des messages de MailClix, votre compte sera supprimé. Cela se produit notamment avec les comptes de messagerie qui sont régulièrement saturés. L'envoi de courrier indésirable à MailClix entraîne automatiquement la suppression de votre compte et la réclamation des gains, jusqu'à la date de suppression incluse. Les adresses e-mail Auto-responders sont également immédiatement supprimées.

Nous n'autorisons pas les membres à vendre ou à donner leur compte.
Si un membre vend son compte à des tiers, le compte sera définitivement bloqué.

Il est interdit de promouvoir/faire de la publicité pour les liens d'affiliation ou les programmes, les ordres de rachat pour les campagnes via Tradetracker, Daisycon et Cleafs etc. ne sont pas autorisés.
Si un membre ne s'est pas connecté à MailClix pendant plus de 60 jours, il sera supprimé. En conséquence, tous les revenus et les parrainages, ainsi que les annonces en cours, seront supprimés. 

 
La relation entre les deux parties
Le membre et MailClix sont des contractants indépendants et rien dans ce contrat n'entraîne une relation de partenariat, de coentreprise, d'agence, de franchise, de représentant ou d'employé/employeur entre vous et MailClix. Vous devez comprendre que vous n'avez pas la possibilité de faire ou d'accepter des offres pour le compte de MailClix ni de représenter ce dernier. Vous ne pouvez faire aucune promesse, sur votre site ou ailleurs, qui contredirait une quelconque disposition de cette section.

Limitation de responsabilité
MailClix n'est pas responsable des pertes de revenus, des occasions perdues ou de tout autre dommage direct ou indirect, spécial, supposé, collatéral ou consécutif découlant ou lié au contrat du programme MailClix, même si MailClix est informé de la possibilité d'un dommage éventuel. Par conséquent, MailClix limite la responsabilité découlant de ce contrat et ne pourra jamais rembourser plus que le montant total des rémunérations payées ou payables en vertu de ce contrat.

Triche
Vous ne pouvez pas promouvoir votre lien de parrainage via un courrier indésirable ("SPAM"), des messages via des groupes de discussion ou toute autre méthode de communication de masse. Si c’est le cas, votre adhésion à MailClix sera immédiatement supprimée et des poursuites pourront être engagées. MailClix soutient entièrement la législation anti-spamming. Le spamming est une infraction grave. Tout membre pris en flagrant délit de spamming perdra non seulement son compte immédiatement, mais également ses gains passés, présents et futurs, et sera également tenu responsable du spamming. Nous coopérerons également avec le gouvernement et les enquêtes concernant l'incident de spamming. MailClix peut vous facturer une amende pour chaque courrier indésirable envoyé. 

 
Les inscriptions multiples entraîneront la suppression immédiate de tous les comptes concernés. L'inscription à plusieurs reprises sur le même ordinateur est également considérée comme de la fraude. MailClix facturera les coûts et exigera le remboursement des gains en cas d'inscriptions multiples.
Les clics via/avec un proxy sont strictement interdits, ainsi que les pop-ups et les pop-unders.
En outre, MailClix ne veut en aucun cas être associé à des expressions racistes et/ou pornographiques.